Edunvalvonta

Suur-Leppävaaran terveysasemia ei saa vähentää

Viherlaaksosta ei saa Espoon terveysjohdon esittämästä halusta huolimatta poistaa terveysasemapalveluja eikä HUS Labin näytteenottopalveluja.
Terveysaseman väestövastuualueen väestössä on suhteellisesti eniten Espoon alueista ikääntynyttä ja paljon avoterveydenhuoltopalveluja tarvitsevaa väestöä. Heistä suuri määrä on myös liikuntarajoitteisia ja kykenemättömiä kulkemaan omin neuvoin terveyspalvelua saadakseen Espoon terveydenhuollon johdon esittämän suunnitelman mukaisesti Kilon terveysasemalle.
Huomattavaa on myös se, että Viherlaakson terveysaseman palveluja käyttävän väestön asuinalueilta ei ole lainkaan suoraa julkisen liikenteen palveluyhteyttä Kilon terveysaseman lähistölle.
Jos Viherlaaksossa terveydenhuollon toimintatilana olevasta tilasta Espoo haluaa luopua, niin nykyiseltä väestövastuun toiminta-alueelta on hankittava terveysaseman ja HUS Labin käyttöön korvaava tila, ennen kuin nykyisestä Viherlaaksossa olevasta toimintatilasta Espoon sosiaali- ja terveystoimi luopuu. Toiminta-alueelta on kyllä hankittavissa toimintatilaa tähän tarkoitukseen ennen nykyisestä tilasta luopumista.
Alueen väestömäärä yleensä ja erityisesti eläkeläisväestön määrä kasvaa edelleen alueella varsin nopeasti. Avoterveydenhuoltopalvelujen poistaminen tältä alueelta ja Suur-Leppävaaran väestön terveyspalvelujen saannin heikentäminen yhden terveysaseman sulkemisella vaikeuttaisi jo ennestäänkin liian pitkiksi kasvaneita lääkärintutkimuksen jonotusaikoja ja päivystyksissä odotusaikoja.
Tämä olisi myös tämän nykyisen Viherlaakson terveysaseman väestövastuualueen väestön yhdenvertaisuutta loukkaava toimenpide ja samalla alueen väestön hyvinvointia ja terveyttä vaarantavaa.
Espoon sosiaali- ja terveystoimen virkajohdon ja lautakunnan on otettava asiassa aikalisä ja hankittava alueen väestön avoterveydenhuoltopalveluiden toteuttamiseksi henkilöstölle ja toiminnalle nykyiseltä Viherlaakson terveysaseman väestövastuualueelta toimintatilat.

10.12.2019
Veikko Simpanen
Sosiaalineuvos
Karakallion Eläkkeensaajat ry:n kunniapuheenjohtaja
 

Vanhusväestö syrjäytymässä digitalisoinnin johdosta palveluissa

Olemme jättäneet Espoon kaupungille 2017 seuraavan aloitteen:
Espoon tulisi käynnistää kuntana ensitilassa lähellä asukkaita jatkuva koulutus tietotekniikan jatkuvasti ja nopeutuvasti kehittyvien laitteiden ja toimintojen hallitsemiseksi. Tämä koulutustarve on erityisen suuri Espoon jo nyt liki 40 tuhannen 65 ikävuotta täyttäneiden keskuudessa. Valtiovallan tulisi tukea tätä koulutusta aivan samoin kuin peruskoulutusta.
Kaupan, pankkien, julkisen liikenteen, julkisen hallinnon, yleisen tiedonvälityksen jne. jne. palvelujen siirtyminen tietokoneilla ja mobiililaitteilla saataviksi, on synnyttänyt täysin uuden luku- ja kirjoitustaitoon verrattavan osaamisvaatimuksen.
Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän sekä viranomaisen että yksityisten palvelujen tuottajilta, mutta tämä ei käytännössä ole toteutunut siirryttäessä internetin välityksellä tiedon ja palvelujen tuottamiseen sekä nopeasti muuttuvien digisovellusten ja mobiililaitteiden  käyttöön.
Erityisesti vanhusväestö Espoossa nopeasti kasvavana ja jo nyt suurena väestöryhmänä sekä useat eri vammaisryhmät ja vaikeasti sairaat ovat joutuneet syrjityiksi.
Siksi Espoossa julkisen hallinnon, käytännössä opetus- ja sivistystoimen, tulisi huolehtia nyt ja tulevaisuudessa myös digitekniikan sovellusten synnyttämän luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta. Laaja koulutustarve on jatkuvaa erittäin nopeasti ja kiihtyvällä vauhdilla myös palvelujen tuottamisessa tulevaisuudessa tapahtuvan digiteknisten sovellusten käytön lisääntymisen johdosta.

Esim. kirjastoissa saatava vähäinen lähinnä henkilökohtainen opetus tai yhdistysten vapaaehtoisneuvonta eivät riitä tätä digitekniikan sovellusten päättymättömästä kehityksestä johtuvaa uuden "luku- ja kirjoitustaidon" osaamattomuuden kasvua Espoon väestössä pysäyttämään.
Tässä kehitysvaiheessa ongelmaksi on muodostunut myös uuden "luku- ja kirjoitustaidon" vaatimuksen lisäksi siihen tarvittavien välineiden kuten tietokoneiden ja mobiililaitteiden hintataso. Erityisesti tämä on kohtuuton vanhuksille, joiden ”euro ei ole kuin 20 - 30 senttiä” ja se menee jo asumis- ja lääkekustannusten kattamiseen. Julkisen hallinnon tulisi ratkaista myös tämä ongelma vanhusten yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamiseksi tiedon välityksessä ja palvelujen käytössä.
Karakallion Eläkkeensaajat ry
Hallituksen puheenjohtaja
Veikko Simpanen

 

Karakallion aluetta koskevaan asemakaavasuunnitteluun olemme jättäneet 2017 alla olevan ehdotuksen:

Karakallion asuinalueen kehittämisessä pitäisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

1. Nykyisen liikekeskuksen korvaavan uuden rakennuksen tulisi sisältää yli sadan hengen kokoontumisen mahdollistava tila alueen asukkaiden ja yhdistysten käyttöön. Sen lisäksi rakennuksessa tulisi olla pienempiä ryhmäkokoontumistiloja. Rakennuksen ympäristön ja itse rakennuksen tulee olla esteetön niin liikuntarajoitteiset kuin aistirajoitteisetkin ihmiset huomioiden. Mikäli tähän liikekeskukseen ei voida tällaisia tiloja asukkaiden käyttöön rakentaa, tulee Karakallion kehittämisessä kaupungin huolehtia siitä, että tällainen ”kylätalo” voidaan alueelle rakentaa mahdollisimman pian.

2. Karakallion alueella tarvittaisi jo nyt ja siksi alueelle tulee rakentaa myös mahdollisimman pian alueen väestön tarpeet huomioiden myös päiväsaikaan käytettävissä olevat Espoon kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat.   

3. Turuntien rakentamisella nelikaistaiseksi on jo kiire ja lisäksi tulee rakentaa laajat liikenneympyrät korvaamaan nykyiset valo-ohjatut risteykset Lähderannantien sekä Rastaalantien risteyksissä.
 
4. Lähderannantien ja Karakalliontien risteyksen turvallisuutta tulee parantaa liikenneympyrällä tai ainakin ensitilassa liikennevaloilla. Liikennevalot ovat huono toteutusmalli siksi, että se saattaa ruuhkauttaa Turuntietä.

5. Kehä ll:n jatkorakentaminen tulee toteuttaa mahdollisimman pian.

6. Lähderannan tien alittavat kävely- ja pyörätietunnelit tulee rakentaa sekä Turuntien ja Lähderannan tien risteykseen että Lähderannantien sekä Karakalliontien risteykseen.

7.  Nämä liikenteen ruuhkautumisen estävät ja sujuvaa ja turvallista liikkumista parantavat toimenpiteet tulee tehdä ehdottomasti ennen kuin Keran alueelle valmistuu suuri asuntokanta sekä ennen kuin Karakallion täydennysrakentamista ryhdytään laajasti toteuttamaan.

8. Lähderannan kauppakeskuksen kohdalle tulee rakentaa mahdollisimman pian valo-ohjattu suojatie yli Karakalliontien.

9. Karakallion alueen katujen, jalankulkuväylien ja yleisten alueiden ulkovalaistusta on lisättävä sekä kohdennettava pimeiden kohtien poistamiseksi.

10. Kävely- ja pyöräteiden sekä jalkakäytävien talvikunnossapitoa tulee parantaa nykyisestä huomattavasti ikääntyneen väestön turvallisen ja esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi.

 
Veikko Simpanen
Karakallion Eläkkeensaajat ry
Puheenjohtaja

 

Espoon Karakallion ikäihmiset olivat ihmeissään ja vihaisia
Pankkien omistama yhtiö poisti aivan yllättäen Espoossa Karakallion ostoskeskuksesta setelien OTTO- automaatin.
Lähin seteliautomaatti siirtyi ylivoimaisen kauaksi liikuntarajoitteisille vanhuksille.
Tämä pankkien omistaman yhtiön Espoon Karakallion asukkaisiin kohdistama ajattelematon teko oli törkeä erityisesti siksi, että Karakallion ostoskeskuksen välittömässä läheisyydessä asuu paljon liikuntarajoitteisia vanhuksia.  Heitä on suorastaan ohjattu asumaan toimintakykynsä rajoitteiden johdosta mm. Espoon Eläkekotisäätiön kahteen palvelutaloon, jotka molemmat sijaitsevat 100 metrin etäisyydellä ostoskeskuksesta, josta OTTO- automaatti välillä poistettiin. Ilman käteistä rahaa ei vanhuskaan selviydy elämässään.
Karakallion ja lähialueiden eläkeläisiä edustava Karakallion Eläkkeensaajat ry vaatii rahalaitoksia palauttamaan seteliautomaatin Karakallion keskustaan ensi tilassa. Vaikeudet arjesta selviytymiseen  kasvoivat tämän pankkien omistaman yhtiön ajattelemattoman toimenpiteen seurauksena sadoilla alueella asuvilla vanhuksilla.
Vuonna 2018 Karaportissa olevan kiinteistön omistama liikeyritys, johon pankkien omistama yritys oli Karakalliosta siirtänyt OTTO- automaatin, sanoikin oman seteliautomaatin kiinteistöön sijoittamiseksi irti pankkien OTTO- automaatit omistavan yrityksen sopimuksen ja sekä yhdistyksemme että Karakallioseuran voimakkaan esiintymisen ansiosta pankkien omistama yritys siirsi OTTO-automaatin takaisin Karakallion lliikekeskuksen seinään.
Karakallion Eläkkeensaajat ry

                                                                                    

Esityksiä Espoon vanhusneuvostolle                        

Terveydenhoito kuntoon ja toimintakykyä korkeaan ikään

- Ikääntyneen väestön on voitava saada oireiden ilmettyä lääketieteellisesti suoritettava lääkärintutkimus hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioimiseksi viivytyksettä terveyskeskuksessa. Nykyinen Espoon terveyskeskuksen terveysasemien toiminta pitkine jonotusaikoineen on ikäihmisille kohtalokasta. Oikea-aikaisen tutkimuksen ja hoidon saamatta jäämisen johdosta ikääntyneiden hoitojaksoista erittäin suuri osa alkaa päivystyksestä, jolloin terveydentila on jo vakavasti huonontunut. Lääketieteellinen kliininen tutkimus tulee saada terveyskeskuksesta yhtä nopeasti kuin työelämässä oleva saa sen työterveyshuollossa tai maksukykyinen yksityisellä klinikalla. Terveysasemilla suurimman asiakasryhmän muodostaa ikääntynyt eläkeläisväestö ja heille on järjestettävä tutkimus ja hoito yhdenvertaisesti muun väestön saamaan palveluun verrattuna. Tämä edellyttää Espoossa seuraavia toimenpiteitä:

- Terveysasemien potilasjonot tulee purkaa erityisellä jononpurkutoiminnalla.

- Terveysasemilla tulee siirtyä jonojen purkamisen jälkeen arkipäivisin klo 8 – 20 toteutettavaan asiakkaiden vastaanottotoimintaan ilman ennakkoon tehtävää ajanvarausta.

- Ikääntyneelle ihmiselle tulee nimetä terveyskeskuksesta vastuullinen omahoitaja yhteyshenkilöksi.

- Terveyskeskusmaksu tulee poistaa myös Espoosta.

- Espoossa on ryhdyttävä ripeisiin toimenpiteisiin ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevien neuvontapalvelujen järjestämiseksi kattavasti.

- E-reseptin uusinta on vaikeaa, kun ei ole ATK:ta. Ongelma tulee ratkaista yhdenvertaisuusvaatimus huomioiden ensi tilassa.

- Geriatrian ja psykogeriatrian osaamista ja yleensä lääkäreiden ammattitaitoa ikääntyneiden potilaiden oikean diagnoosin tekemiseksi tulee parantaa.                                                                                                            

- Niille espoolaisille ikääntyneille henkilöille joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämäntiedon perusteella liittyvän palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä, on Espoon tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä tarvittavassa laajuudessa ja tarvittavalla toistotiheydellä.

- Vanhusneuvolatoiminta ikääntyneen väestön terveydentilan muutosten seuraamiseksi tulee käynnistää asianmukaisin terveystarkastuksin ja tarvittavin hoitoon ohjaus- sekä neuvontapalveluin osana terveydenhoidon lähipalveluja. Terveystarkastukset tulee toteuttaa vuosittaisina maksuttomina seurantatutkimuksina pitkäaikaissairauden diagnoosin omaaville ja muulle ikääntyneelle väestölle 2 vuoden välein toistettuina.

- Espoossa tulee käynnistää vanhusten terveydenhoidon toteuttamiseksi kotilääkäritoiminta. Toimintakyvyltään rajoittuneella vanhuksella tulee olla  oikeus saada tarvitessaan kutsulla maksuton lääkärintutkimus omassa kodissaan.

- Jokaiselle 80 vuotta täyttäneelle espoolaiselle tulee kaupungin järjestää asianmukainen kuntoutusjakso vuosittain toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

- Terveydenhoidon palvelut tulee järjestää espoolaisille yhdenvertaisesti julkisen terveydenhoidon laadukkaina palveluina eikä palvelujen jonotusaikaan eikä laatuun saa maksukyvyllä tai – kyvyttömyydellä olla vaikutusta.

- Tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olevien vanhusten ihmisarvon ensisijaisuuden sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisen valvontaan tulee Espoon lisätä henkilöstöä. Kokemukset ja toistuvat havainnot ihmisarvon ja itsenäisyyden loukkauksista sekä hoidettavien virkistys- ja ulkoilutoiminnan puutteista edellyttävät Espoolta sekä ostopalvelujen että oman palvelun nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Puolustuskyvyttömät arat ja avuttomat vanhukset tarvitsevat avukseen kunnan organisoiman valvonnan.

Omaishoito                                                                                 

- Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Espoon ”Elinvoimaa ikääntyville” kehitysohjelman ohjausryhmän hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti on käynnistettävä viipymättä. Vanhusneuvoston tulee kiinnittää tämän kehitystavoitteen toimeenpanoon huomiota. Omaishoitajien työn ansiosta Espoo säästää hoito- ja hoivakustannuksista kymmenen kertaa enemmän kuin mitä omaishoitokorvaukset ja omaishoitajien työn keventäminen yhteensä tekevät kustannuksina.

Liikkumisen turvallisuus

- Jalkakäytävien, kävely- ja pyöräteiden, suojateiden ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden ja portaiden sekä luiskien kunnossapidosta, esteettömyydestä ja liukkauden poistamisesta on huolehdittava nykyistä huomattavasti tehokkaammin kaikkina vuodenaikoina.

- Ulkovalaistusta tulee lisätä nykyisestä huomattavasti valaisimia lisäämällä ja suuntaamalla valaistusta siten, että pintojen valotiheys lisääntyy merkittävästi.

- Valo-ohjattuja suojateitä tulee luoda nopeaan tahtiin kaikkialle, missä liikenne on vilkastunut ja vilkastumassa. Valo-ohjauksella on myös annettava riittävä aika kadun ylittämiseen hitaasti liikkuvalle vanhukselle.

- Espoon tulee organisoida esim. kotipalvelutoiminnan osana toteutettavaksi vanhukselle hänen turvallisuutensa sitä edellyttäessä ulkoiluapu sekä saattajatoiminta mm. kerhoihin, teatteriin ja konsertteihin.

Liikennepalvelut

- Ikääntyneen väestön euro on keskimäärin vain 50 senttiä. Osalla eläkeläisistä se on vain 30 senttiä. Ikääntyneelle väestölle tulee luoda mahdollisuus käyttää julkisia liikennevälineitä ruuhka-aikojen ulkopuolella maksutta ja muinakin aikoina puolihinnalla.

- Espoon kaupungin kustantaman liikunta- ja aistirajoitteisten henkilöiden taksin käyttöoikeutta tulee myöntökriteereiltään löysentää. Nykyinen myöntökäytäntö on liian tiukka ja sulkee suuren määrän esim. vanhuksia kodin seinien sisälle yksinäisyyteen sosiaalisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle.

                                                                                                           

Liikunta-, kulttuuri- ja sivistyspalvelut 

- Espoon tulee ja kannattaa lisätä ikääntyneelle väestölle liikunta-, kulttuuri-, sivistystoiminnan harrastamismahdollisuuksia. Nykyisen +68 liikuntakortin  käyttöaluetta tulee laajentaa koskemaan myös kulttuuri- ja sivistystoiminnan alueita.

Kotihoitoon kaupungin panostusta ja toimintaan laajennusta

- Espoon tulee lisätä merkittävästi kotihoitopalveluja ikääntyneiden henkilöiden omassa kodissaan turvallisen asumisen mahdollistamiseksi vielä nykyistäkin korkeampaan ikään. Alueellisesti tulee organisoida toimenkuviltaan nykyistä laajemman ja monipuolisen kotiavun mahdollistava kotihoitotoiminta. Palvelu tulee tuottaa turvallisuuden tunteen antamiseksi vanhukselle kaupungin omana toimintana ja niin kohtuullisella asiakasmaksulla tai jopa maksutta, että se mahdollistaa myös pienituloiselle maksukyvyttömälle eläkeläiselle palvelujen käytön niitä tarvittaessa. Nyt esim. pienen asunnon rutiinisiivouksesta laskutetaan 80 €, joka pientä eläkettä saavalle on mahdoton hinta maksettavaksi.

- Omassa kodissa korkeaan ikään asumista mahdollistamaan tarvitaan myös Espoon teknisen toimen järjestämä alueellisesti organisoitu kodin teknisen avun asumiselle turvaava henkilöstö.

Asuinalueilla toimivien eläkeyhdistysten ja Espoon kaupungin kumppanuusyhteistyö

- Ikääntyneiden yksinäisyyden torjunta tulee käynnistää suunnitellusti ja kattavasti asuinalueilla toimivien eläkeläisyhdistysten ja kaupungin kumppanuusyhteistyönä vanhusten elämänlaadun parantamiseksi ja kasvavien hoivapalvelujen kustannusten kasvun hidastamiseksi. Kumppanuusyhteistyöllä voidaan käynnistää läheiseksi koettavalla tavalla etsivä ja löytävä kotona asumista tukeva ja yksinäisyyden tunnetta poistava toiminta.

                                                                                               

Kokoontumis- ja toimintatiloja sekä toiminnan avustusta eläkeläisyhdistyksille

 

- Espoon kaupungin tulee ja kannattaa käynnistää viipymättä kasvavan eläkeläisväestön yhdistystoiminnan toimintaedellytysten parantamistoimet ja kasvavan toiminnan lisätukeminen. Toiminnan edellyttävät tilat tulee kaupungin järjestää yhdistysten käyttöön yhdistysten tarvitsemien aktiviteettien ja sijainnin edellyttämällä tavalla. Vanhusneuvoston tulisi pian selvittää vanhusjärjestöjä kuullen näiden tilatarpeet ja taloudellisen tuen tarve järjestön toiminta-alueen ikääntyneen väestön palvelemiseksi.

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa Espoota

 

- Vanhusneuvoston on ryhdyttävä laissa määrättyjen tehtäviensä toteuttamiseksi ripeisiin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi miten Espoon ikääntynyt väestö ja lain tarkoittamat ikääntyneet henkilöt asuvat, elävät ja voivat. On ilmeistä, että Ikääntyneiden henkilöiden elämänlaatua on parannettava Espoossa ripeästi. Todetut ja koetut palvelutarpeiden puutteet on poistettava. Tämä edellyttää vanhusneuvostolta aktiivista aloitteellisuutta Espoon hallinto- organisaation virkamiesvalmisteluun vaikuttamisessa ja päätösvaltaelimille lausuntojen antamista ja esitysten tekemistä.

Karakallion Eläkkeensaajat ry

Veikko Simpanen       Sirpa Simpanen                                                                    

Puheenjohtaja         Sihteeri